⭐⭐⭐⭐⭐ Klientki nas kochają

🕑 Wysyłka w 24h - 99% paczek

🚚 Darmowa dostawa od 299 zł

🛍️ Kup taniej w zestawie

📞 Zadzwoń: +48 721 372 710

Regulamin Akcji promocyjnej „Skarpetki za 1 grosz.”

 

Regulamin Akcji promocyjnej „Skarpetki za 1 grosz.”

 

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej w FITSELF w kilku prostych krokach? :)

 1. Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2024 r. dodaj do swojego koszyka produkty dostępne w sklepie internetowym fitself.pl, których łączna wartość brutto wedle cen na dzień dokonania zakupów wynosić będzie co najmniej 399 zł.
 2. Następnie, do Twojego koszyka możesz dodać produkt – skarpetki FITSELF za cenę 1 grosz brutto.
 3. Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Sklepu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Udanych zakupów!

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszych Akcji Promocyjnych.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „Skarpetki za 1 grosz” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Natalia Mika, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FITSELF NATALIA MIKA, ul. Anieli Chmielińskiej 13, 99 – 400 Łowicz; NIP: 8341889361; REGON: 381897390 (dalej: „Organizator”). Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej Stronie.
 3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem: https://fitself.pl/), (dalej: „Sklep internetowy”).
 4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem, czy fakturą) produktów o łącznej wartości brutto w wysokości co najmniej 400 zł (dalej: „Uczestnik”). Uczestnictwo w niniejszej Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 5. Celem promocji jest promowanie produktów Organizatora poprzez ich sprzedaż w promocyjnej cenie.

 

§ 2 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna trwa od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2024 r. lub do wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego. Pula produktu promocyjnego określona została w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

 § 3 Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Celem wzięcia udziału w niniejszej Akcji Promocyjnej, Uczestnik powinien w czasie trwania niniejszej Akcji Promocyjnej dokonać w sklepie internetowym jednorazowego (tj. w ramach tego samego zamówienia) zakupu dowolnie wybranych produktów o łącznej wartości brutto przekraczającej 399 zł.
 2. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnia wymagania dot. uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie, jak również dokona zakupów na zasadach określonych w ust. 1, przysługuje uprawnienie do nabycia w sklepie internetowym Organizatora produktu, tj. skarpetek Fitself (dalej: Produkt promocyjny) za 1 grosz brutto (jeden grosz). Regularna cena katalogowa brutto Produktu promocyjnego wynosi 39,99 zł.
 3. W przypadku dodania przez Uczestnika Promocji do koszyka produktów, których łączna wartość brutto przekraczać będzie 399 zł, Uczestnik może dodać do Koszyka produkt promocyjny – skarpetki za 1 grosz brutto. W przypadku niewyrażenia zgody na wzięcie udziału w niniejszej Akcji Promocyjnej, Klient będzie mógł usunąć Produkt promocyjny ze swojego Koszyka. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest fakultatywne.
 4. Pula Produktu promocyjnego przeznaczonego do sprzedaży w ramach niniejszej Akcji promocyjnej wynosi 300 O wyczerpaniu puli Produktu promocyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. W czasie trwania niniejszej Akcji Promocyjnej istnieje możliwość:
 6. dokonania zakupu Produktu promocyjnego w cenie katalogowej (w przypadku niespełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie);
 7. zrezygnowania z zakupu Produktu promocyjnego za 1 grosz w przypadku spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Niniejsza Akcja promocyjna łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej.
 9. Do zakupów w sklepie internetowym Organizatora stosuje się przepisy Regulaminu sklepu internetowego, dostępnego pod linkiem: https://fitself.pl/strona/regulamin.
 10. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego.

 

 § 4 Zwroty produktów, niezgodność towaru z umową

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (art. 27 i n.), jak również zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu internetowego Organizatora.
 2. Organizator zaleca zwrot całego Zestawu Promocyjnego (całego zamówienia). W przypadku zwrotu części Zestawu Promocyjnego (np. jednego produktu z dwóch), produkty nie podlegają Akcji Promocyjnej i powracają do cen regularnych – Klient nie spełnia wówczas warunków realizacji Akcji Promocyjnej. Zwracamy szczególną uwagę, że skarpetki poza Akcją Promocyjną kosztują 39,99 zł brutto.

 

Przykład 1. Kupujesz dwa produkty: bluzę za 250 zł i spodnie za 150 zł. Możesz nabyć skarpetki za 1 grosz. Za Zestaw płacisz 399,01 zł. Zwracasz jeden produkt – spodnie. W takiej sytuacji, zwracamy Tobie różnicę wartości,  ponieważ wartość zatrzymanych przez Ciebie skarpetek powraca do ceny regularnej, tj. 39,99 zł.

Przykład 2. Kupujesz dwa produkty: bluzę za 250 zł i spodnie za 100 zł. Kupujesz w ramach Akcji Promocyjnej skarpetki za 1 grosz. Za Zestaw płacisz 399,01 zł. Zwracasz cały Zestaw – wraz ze skarpetkami, a my zwracamy Tobie 399,01 zł.

 

 1. W przypadku złożenia przez Uczestnika Akcji promocyjnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w całości, Uczestnikowi zwrócona została cała uiszczona przez Uczestnika cena zakupu produktów objętych umową sprzedaży.
 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika Akcji promocyjnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w części, Uczestnikowi zwrócona zostanie uiszczona przez niego cena zakupu zwracanego produktu, z zastrzeżeniem §4 ust. 2.
 3. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od umowy odpowiednio: w całości lub w części, w związku z realizacją przez Uczestnika uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową. O szczegółach tej procedury piszemy w Regulaminie Sklepu.

 

§ 5 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
 2. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: hello@fitself.eu lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora przez cały czas trwania niniejszej Akcji promocyjnej, jak również w terminie 30 dni liczonych od dnia jej zakończenia.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu oraz Polityka Prywatności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej pod warunkiem, że dokonane zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Akcji promocyjnej. W szczególności, możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie dotyczy:
 7. Zmiany istniejących lub implementacji nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które to przepisy posiadać będą bezpośredni związek z treścią niniejszego Regulaminu;
 8. Zmian dokonywanych na korzyść Uczestników Akcji Promocyjnej.
 9. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej zostaną podane do wiadomości Uczestników poprzez ich publikację na stronie internetowej Sklepu internetowego Organizatora z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2023 r.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl