⭐⭐⭐⭐⭐ Klientki nas kochają

🕑 Wysyłka w 24h - 99% paczek

🚚 Darmowa dostawa od 299 zł

🛍️ Kup taniej w zestawie

📞 Zadzwoń: +48 846 846 104

Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTER

FITSELF.PL 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy jest prowadzony przez Natalię Mika prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FITSELF Natalia Mika przy ul. Anieli Chmielińskiej 13, 99-400 Łowicz, NIP: 8341889361, REGON: 381897390, BDO: 000539046 (dalej: Właściciel/Sprzedawca).
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

 1. Sklep Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem fitself.pl oraz jej rozwinięciami.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Sklep Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Sprzedawcy Treści Cyfrowe, a co za tym idzie zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz zapisać się do Newslettera.
 3. TREŚCI CYFROWE – jest to np. e-book, który udostępniamy Klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji i w konsekwencji zasubskrybowanie newslettera, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w której Ceną są dane osobowe Klienta.
 4. CENA – dane osobowe przekazane na etapie uzupełniania Formularza rejestracji lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Właścicielowi za udzielenie dostępu do Treści Cyfrowych.
 5. KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała newsletter i zawarła umowę o dostarczenie Treści cyfrowych.
 6. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym Klientom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat usług świadczonych przez Właściciela oraz zmian prawnych, na podany przez Klienta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

 

2. WYMOGI TECHNICZNE

 • Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
  1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w Sklepie Internetowym.

 

3. ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 • Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny.
 • Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w Formularzu Rejestracji np. adresu e-mail oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail otrzymanej od Właściciela. Podanie wszelkich danych w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 • Z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

 

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych  na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

 

5. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca - Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta jest wyłączona.
 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 • Właściciel odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową.
 • Właściciel odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.
 • W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 • W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić.
 • Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Sprzedawcy nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa w punkcie 5.8, gdy starania Sprzedawcy nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Sprzedawcy do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 • Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta.
 • Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca - Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Sprzedawcy w dowolny sposób.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia lub udostępniania Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.

 

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.
 • Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.
 • Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin newslettera w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 04.04.2023 r.
 • W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 • Treść niniejszego Regulaminu newslettera może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Właściciel będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklep Internetowego.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl